Nieuwsartikel bron: www.gaellemuun.nl alle rechten voorbehouden.

Positief resultaat Jaarrekening 2017

Zwartewaterland financieel gezond

Datum: dinsdag 12-06-2018

Zwartewaterland

De Jaarrekening 2017 laat een positief resultaat zien van afgerond € 2,2 miljoen. Dit komt onder andere door de vrijval reserve Agnietencollege en hogere legesinkomsten. Bij de Zomernota 2017 heeft de gemeenteraad al besloten € 765.000 toe te voegen aan de algemene reserve. Bij de behandeling van de Jaarverantwoording stelt het college de raad voor om € 112.000 te bestemmen voor specifieke doelen en de resterende € 1.302.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Eénmaal per jaar behandelt de gemeenteraad de Jaarverantwoording. De Jaarverantwoording laat zien wat er is gerealiseerd van de (beleids)doelstellingen en de uitgaven en inkomsten van de gemeente ten opzichte van de begroting. Als er belangrijke verschillen zijn met de begroting, dan geeft het college van burgemeester en wethouders daarop een toelichting. De jaarverantwoording wordt op 21 juni 2018 in de gemeenteraad besproken.

Zwartewaterland financieel gezond

De Jaarverantwoording 2017 laat zien dat de hoofddoelstelling van de vorige raadsperiode is gerealiseerd. Zwartewaterland is financieel gezond. Ook de aanbevelingen uit de begrotingsscan hebben een plek gekregen in het beleid en de begroting van Zwartewaterland. “De provincie onderkent de verbeteringen in het gevoerde beleid,” aldus wethouder Maarten Slingerland namens het college van burgemeester en wethouders. “In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht heeft de Provincie dan ook aan onze gemeente voor 2018 op alle domeinen een groene score toegekend. Ook in de komende raadsperiode zetten wij ons in voor een financieel gezond Zwartewaterland.

 

 

 

Gepubliceerd op dinsdag 12-06-2018 door Redactie|KN 405 keer gelezen.